Zebra Soysambu

Zebra, Soysambu, Kenya
Plains Zebra Soysambu Kenya
December 2016
D4s

Soysambu Conservancy

Return to: Wildlife Africa or Gallery