Kismayo Truck

Somalia, Kismayo, Truck, Fiat
Kismayo Fiat 682N3 "Simba" Truck
November 2016
Q

Fiat 682N3

Return to: Somalia or Gallery